Foreløbige Cases

Foreløbige Cases

 

På denne side beskrives de case-analyser, som endnu ikke er valgt til et OPI-forløb, eller som ikke vurderes at gå videre som et OPI-forløb.

 

Har du som privat virksomhed en idé eller en løsning til et case, er du velkommen til at kontakte programleder Erik Rishøj Jensen tlf.: 24 52 59 52 eller mail: errj@regionsjaelland.dk

 

Klar besked om din medicin

 

Behov for løsning, der kan hjælpe patienterne med deres egen medicinering, så de føler sig trygge og sikre på hvilken medicin de skal tage.

 

Problemstilling

Patienter som tager meget medicin har svært ved at holde styr på hvad de skal tage og hvor meget. Patienterne bliver forvirrede over at medicinen skifter navn, udseende og nogle gange antal, når apotekerne udleverer noget andet end sygehuset og skiftende præparater afhængig af pris. Forvirringen skaber dårlig compliance og efterfølgende fejlbehandling.

 

Potentiale

Der er potentielt en stor målgruppe på henholdsvis sygehusene og i eget hjem. Der findes allerede i dag mobile løsninger, der på forskellig vis støtter patienten i forhold til medicinering. Vi ønsker at udvikle en løsning der kan kobles til klinisk kontakt, og løsningen forventes at være it-baseret.

 

Beslutning

Den 27. august 2014 tog styregruppen for sundhedsinnovation stilling til om casen skulle gå videre til et OPI-forløb. Det blev vurderet at løsningen skal findes i et større samarbejde med Danske Regioner, som den regionale enhed 'PFI' vil undersøge.

 

 

 

Tryk på knappen og bliv opdateret på det næste OPI-forløb.

 

Skriv "Mailingliste" i emne-feltet og tilføj din mailsignatur.

 

Hjælp til din indlæggelse

 

Behov for løsning, der sikrer at patienten bedst muligt kan håndtere tiden før, under og efter indlæggelsen.

 

Problemstilling

I dag oversvømmes patienterne af gammeldags standardiseret informationsmateriale, som er svært tilgængeligt for mange. Det betyder at nogle patienter møder uforberedte op til deres indlæggelse, de føler sig utrygge og føler at de hellere må blive på stuen/ i deres seng. Efter indlæggelsen bruger de ikke deres ressourcer hensigtsmæssigt for at blive raske.

 

Potentiale

Der er et stort behov for en løsning, idet fra november 2014 skal information til patienter overgå til elektronisk form. I princippet er der tale om kommunikation til samtlige patienter, idet både de ambulante samt de planlagte og akutte indlæggelser kan have gavn af at være bedre forberedte til før, under og efter mødet med sundhedsvæsenet.

 

Beslutning

Den 28. februar 2014 tog styregruppen for sundhedsinnovation stilling til om casen skulle gå videre til et OPI-forløb. Det blev vurderet at der allerede i dag findes gode løsninger på området, som Regionen vil undersøge nærmere i forhold til evt. implementering.

Monitorering af Vitale Parametre

 

Behov for løsning, der kan monitorere vitale parametre på ikke akut- og intensivafdelinger .

 

Problemstilling

Monitorering af vitale parametre forstået som; puls, blodtryk, iltmætning og respirationsfrekvens. 5000 patienter dør årligt på landsplan pga. utilsigtede hændelser under deres indlæggelse.

 

Ved at skabe viden om patienternes vitale parametre til enhver tid, kan vi skabe mulighed for at gribe ind og afværge nogle af de 5000 dødsfald og mindske forværringer af sygdomsforløb.

 

Potentiale

Behovet er relevant på alle afdelinger, undtagen på intensiv og akutafdelinger, hvor de har konstant overvågning.

 

De fleste indlagte patienter har ingen overvågning af deres vitale parametre, da det eksisterende overvågningsudstyr er dyrt og avanceret. Personalet bliver derfor nødt til, at foretage målinger manuelt, og der ligger til enhver tid nogle patienter med kritiske vitale parametre uden personalets vidende. Denne uopdagede forværring af patientens tilstand kan være kritisk for patientens sygdomsforløb.

 

Beslutning

Den 20. december 2013 tog styregruppen for sundhedsinnovation stilling til om casen skulle gå videre til et OPI-forløb. Det blev vurderet at projektet i stedet kører videre i et andet regi i Sundhedsinnovation Sjælland.

 

Dehydrering

 

Behov for løsning, der kan forebygge dehydrering blandt ældre.

 

Problemstilling

Når man ældes svækkes evnen til at føle tørst.

De signaler som tidligere har sørget for at man har drukket nok får man ikke længere Det betyder at mange ældre har problemer med at holde en god væskebalance.

 

Andre årsager til at ældre borgere ikke drikker nok kan skyldes hukommelses- svækkelse, mobilitet, inkontinens og depression.

 

Når ældre bliver dehydrerede kan de miste balancen, falde, få hukommelsessvigt, blive diffuse eller få blærebetændelse. Flere af disse konsekvenser kan resultere i en indlæggelse, som kunne være undgået.

 

Potentiale

Behovet er stort. Antallet er borgere som indlægges med dehydrering er betydeligt. Personalet står uden virksomme værktøjer, da borgere igen og igen bliver indlagt med dehydrering;

 

Plejepersonale observerer for dehydrering når der er tegn på ubalance. Personalet udfylder væskeskemaer, kigger på urinfarve og laver ”Turgor-hudtest”, som kan give en indikator for om kroppen mangler væske. I en travl arbejdsdag, under skiftende vagter og som vikar glemmer personalet ofte at udfylde væskeskemaet.

 

Problemet er særlig stort i hjemmeplejen hvor personalet kommer og går og reelt ikke ved om det glas vand/saft som de har sat frem bliver drukket.

 

Beslutning

Den 25. oktober 2013 tog styregruppen for sundhedsinnovation stilling til om casen skulle gå videre til et OPI-forløb. Det blev vurderet, at en eventuel løsning til at forebygge dehydrering i højere grad bør udvikles i kommunalt regi, hvorfor casen ikke blev udvalgt til et OPI-forløb. Forslag til gode løsninger modtages dog gerne til beth@capnova.dk.

 

Videoinstruktion af arbejdsprocesser

 

Hvordan kan personalet med en pædagogisk elektronisk guidning skabe videoinstrukser?

 

Videoinstruktion af arbejdsprocesser

Personalets videns- og informationsniveau er alfa omega i at øge patientsikkerheden og for at sikre et tilfredsstillende og effektivt samarbejde mellem personalet. Stor gennemstrømning af personale og omfattende instruksværk gør omkostningerne til medarbejderuddannelse omfattende og uddannelsen langtrukken.

 

Problemstilling

Den nuværende instruksform er baseret på tekst og fotos – en form som ikke er optimal i forhold til at kommunikere en arbejdsproces. Der bruges meget tid på at finde de rigtige instruktioner og oversætte den nuværende instruksform til handling. Personalet efterspørger et nemt og pædagogisk værktøj til hurtigt at fabrikere videoinstrukser.

 

Fravælgelsesgrund

Caset blev fravalgt af styregruppen, da de vurderer der allerede findes pædagogiske værktøjer til at lave videoinstrukser med.

 

Intensiv Delirium

 

Kan tilfælde af intensiv delirium undgås ved aktivt at arbejde med miljøfaktorer så som lyd, lys og døgnrytmer?

 

Intensiv Delirium

Intensiv delirium er et fagudtryk for en tilstand, hvor patienten ikke kan huske, hvor han/hun er, kan ikke genkende ting/personer og kan have forvrængede forestillinger om, hvad der foregår. Intensiv delirium er forårsaget af fysisk og psykisk stress, og en stor del af patienterne reagerer på tilstanden ved at trække sig ind i sig selv.

 

Problemstilling

Patienten har brug for ro og hvile, men vigtigst af alt; søvn. Men med afdelinger med meget støj fra alarmer, personale dialog og forstyrrende kontroller af patient om natten, gør det svært for patienten at tilegne sig god søvn.

 

Fravælgelsesgrund

Caset blev fravalgt af styregruppen fordi det ikke blev vurderet at arbejdet med miljøfaktorer alene kunne reducere antallet af personer der rammes af intensiv delirium.

 

Ambulatorier

 

Hvordan kan vi skabe mere effektive ambulatorier?

 

Ambulatorium

Et ambulatorium er et undersøgelses- og behandlingssted for patienter, som ikke er indlagt. For at skabe mulighed for, at behandle flest mulige patienter uden at øge antallet af senge er den gennemsnitlige liggetid nedsat støt gennem årene. Sengedage er bl.a. sparet, ved at patienter indkaldes til forundersøgelse i et ambulatorium, ligesom efterbehandling ofte kontrolleres her.

 

Problemstilling

I ambulatorierne tilbydes typisk kontrolbesøg i planlagte tidsintervaller. Mange ambulatorier har imidlertid høje ventetider og svært ved at leve op til udredningsgarantien. Hvordan kan vi skabe mere effektive ambulatorier?

 

Fravælgelsesgrund

Caset blev fravalgt at styregruppen for sundhedsinnovation, fordi der igangsættes en indsats på området internt i regionen.

 

God ventetid

 

Hvordan kan vi sikre en god oplevelse for patienten, når de møder ventetid i forbindelse med hospitalsbesøg?

 

Ventetid

Ventetid på hospitaler er grundet akutte situationer og ventetid på eksempelvis undersøgelsesresultater svært at undgå.

 

Problemstilling

Ventetiden er en stor udfordring for både patienter og personale og er ofte forbundet med konflikter og en dårlig start på et forløb. Dårlig ventetid resulterer i både personligt og samfundsøkonomisk tab.

 

Fravælgelsesgrund

Caset blev fravalgt at styregruppen for sundhedsinnovation, fordi der allerede er nogle initiativer i gang på området baseret på en brugerundersøgelse blandt patienterne.

Hjælpemidler

 

Hvordan kan vi hurtigt og nemt udlevere og udskifte hjælpemidler på tværs af sektorer og i hele patientforløbet?

 

Hjælpemidler

Hjælpemidler kan f.eks. være rollatorer og kørestole.

 

Problemstilling

Når patienten skal udskrives vurderes det om patienten har behov for et midlertidigt eller permanent hjælpemiddel. Hvis behovet er et midlertidigt hjælpemiddel ligger ansvaret for udlevering hos sygehuset. Hvis behovet er permanent ligger ansvaret hos kommunen. Denne overgang og udskiftning af hjælpemidler sker ikke altid med det samme og desuden er det uhensigtsmæssigt at både kommuner og sygehuse har hjælpemiddellagre.

 

Fravælgelsesgrund

Caset blev fravalgt at styregruppen for sundhedsinnovation, fordi problemstillingen i høj grad bunder i et begrænsende regelsæt frem for udviklingen af en ny løsning på problemet.