Igangværende Projekter

Offentligt og Privat Innovationsforløb (OPI)

 

De Business Case Analyser som styregruppen for sundhedsinnovation vælger, skal etableres som OPI-forløb. Hvis løsning og pris matcher det beskrevne behov og potentiale, så vil regionen også have en interesse i at købe det færdigudviklede produkt.

 

Selvtræning af svækkede patienter

 

Hvordan kan vi skabe bedre selvtræning af svækkede patienter både før, under og efter indlæggelse?

 

Problemstilling

På grund af sygdom og generel svaghed, kommer en gruppe patienter på sygehuset til at ligge 1-2 uger i sengen, hvor de får bevæget sig minimalt. Svage patienter på sygehuset og svage borgere på plejecentre bør træne/ bevæge sig oftere end de gør i dag, og selvom de opfordres til det af sundheds-personale, mangler de motivation, overskud og guidning til at gøre det.

 

Denne inaktivitet/manglende træning medfører øget risiko for komplikationer så som blodpropper, lungebetændelse, tryksår og tab af muskelkraft. Komplikationerne betyder gener for patienterne, længere indlæggelser og genindlæggelser samt større plejeomkostninger på sygehuse og i kommuner.

 

OPI-projektet Træning har udviklet en aktivitetsmåler til selvtræning for patienter og borgere. Tests viser, at løsningen motiverer patienter og borgere, samtidig med, at aktivitetsmåleren er et enkelt og overskueligt system, der giver behandlerne overblik.

 

.

 

 

 

Projektet vil i foråret 2015 søge Markedsmodningsfonden om penge til fase 2, hvor aktivitetsmåleren skal forvandles fra prototype til et reelt produkt, som kan implementeres i samarbejde med sygehuse og kommuner

 

Potentiale

Produktet skal kunne favne bredt og indgå i alle patientgrupper, hvor der er behov for træning/genoptræning – også inden en evt. operation eller lignende. Det skal samtidig kunne følge patienten fra hospital til kommune og dække det gab, der kan være mellem træning i hospitalsregi og kommune. Produktet har derfor et enormt potentiale, der efterhånden vil blive udfoldet.

Samarbejdspartnere Slagelse/Næstved Sygehus, Slagelse kommune, Icura, Bandcizer

Til næste fase af projektet vil også Køge Sygehus, Køge Kommune og Næstved Kommune blive inddraget

 

 

 

 

Referater mv. om udviklingen af projektet kan rekvireres ved henvendelse til projektlederen.

 

Projektrapport

 

 

 

 

Vil du høre mere om træningsprojektet?

 

Du er velkommen til at kontakte projektleder

 

Jesper Lakman

Tlf: 81 71 29 00

Mail: jelak@regionsjaelland.dk

Problemstilling

Det estimeres, at over 22.000 borgere i Region Sjælland har synkebesvær, og det er især udbredt blandt ældre, hvor det anslås, at mellem 60-90 % af alle plejehjemsbeboere har symptomet.

Det er et problem, der gør, at borgeren ofte fejlsynker mad og væske til luftrøret, og følgerne kan være kvælning, gentagne lunge-betændelser, underernæring og dehydrering. Mange borgere ender med at blive indlagt op til flere gange, og i værste tilfælde ender med at dø af ovenstående følger af synkebesvær.

 

Potentiale

Til trods for at synkebesvær er udbredt i befolkningen, mangler sundhedspersonalet viden om området. Derfor har parterne i dette OPI-projekt samarbejdet om at udvikle et e-læringsprogram, som gør sundhedspersonalet på sygehuse og i kommuner i stand til at identificere og hjælpe borgere/patienter med synkebesvær.

.

 

I løbet af 2015 udvikledes en prototype af e-læringsprogrammet, som blev endeligt testet i efteråret 2015 af 14 udvalgte sundheds-faglige personer i Region Sjælland samt tilknyttede kommuner .

Ud over en gennemgang af det faglige indhold, fokuserede testene af E-læringsprogrammet på brugervenligheden. Ønsket var at se på brugerens oplevelse og behov, for derved at kunne give dem den optimale læring og det bedste udbytte af programmet fremover.

 

Der har været en flot opbakning omkring projektet. En afsluttende rapport samler op på alle bruger-testene, og den beskriver en stor tilfredshed med kurset, hvor test-personerne på kort tid oplevede at få relevant og nyttig viden om emnet, der er let anvendeligt i hverdagen. E-læringskurset har fået en stor interesse og skal implementeres i Frederiksberg, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommune, ligesom kursets resultater dets resulter skal præsenteres i forskellige regionale fora. Alt i alt opfattes OPI-projektet som en succes.

 

Samarbejdspartnere

Køge-Roskilde Sygehus, Køge Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Komune, Kvalicare.

 

Referater mv. om udviklingen af projektet kan rekvireres ved henvendelse til projektlederen.

 

Projektrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du høre mere om dysfagi-projektet?

 

Du er velkommen til at kontakte projektleder

 

Søren Tvilsted

 

Tlf: 21 51 90 69

Mail: sotv@regionsjaelland.dk

 

 

 

 

Forebyggelse af komplikationer ved dysfagi (synke-besvær)

 

Synkebesvær - også kaldet dysfagi - er et udbredt, men overset problem mange steder - også i Region Sjælland. Det vil et nyt innovativt e-læringsprogram ændre på.

Problemstilling

Der er en stor gruppe af psykiatriske patienter, der har lav 'compliance' og ringe sygdomsindsigt. Store geografiske afstande medfører omfattende udgifter til transport og ressourcespild. Samtidig er patienternes fremmøde på klinikkerne ringe på grund af de geografiske afstande og naturen af deres sygdom. Det resulterer i relativt høje omkostninger for behandling pr. borger.

 

Den offentlige projektgruppe har sammen med virksomheden Bridge-IT afholdt workshops med idégenerering og konceptualisering af en løsning. Både behandlere og patienter har deltaget i processen. Lige nu er virksomheden Bridge-IT i gang med at udvikle en prototype på en app som skal testes i foråret 2015.

 

Potentiale

Målgruppen for løsningen er patienter med psykoser herunder specifikt patienter diagnosticeret med skizofreni. I Region Sjælland estimeres målgruppen til ca. 2.800 patienter, hvilket svarer til 22 % af de samlede 12.795 patienter i psykiatrien.

 

Samarbejdspartnere

Region Sjællands Psykiatri – Psykiatrien Syd og BridgeIT.

 

Referater mv. om udviklingen af projektet kan rekvireres ved henvendelse til projektlederen.

Projektrapport

Vil du høre mere om mPsykiatriprojektet?

 

Du er velkommen til at kontakte projektleder

 

Jesper Lakman

Tlf: 81 71 29 00

Mail: jelak@regionsjaelland.d

Monitorering og læring til patienter med psykoser (mPsykiatri)

 

Hvordan kan der skabes en mHealth løsning, der kan kvalificere og motivere patienter med skizofreni til selvmonitorering og mestring af egen sygdom?

 

Mobilløsning til patienter i Dialektisk Adfærdsterapi

 

Ny app skal hjælpe psykisk syge patienter med personlighedsforstyrrelser til at få en bedre hverdag. Patienterne får gennem app'en en større indsigt i egen behandling igennem selvmonitorering og tidlige advarselstegn om egen sindstilstand

 

Problemstilling

I de fleste tilfælde er patienter i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) diagnosticeret med en emotionel ustabil personlighedsstruktur. Patienterne er kendetegnet ved at have et ustabilt humør og dårlig emotionel regulering. Det betyder, at de har en oplevelse af, at deres følelser er ukontrollable, hvilket kan skabe kaos hos patienterne.

 

Potentiale

Anledningen til dette projekt er at give behandlerne adgang til de selvmonitorerede data som statistik, mønster, analyse og prognose. Systemet giver patienterne mulighed for selvmonitorering af data, for sporing af tidlig advarselstegn og for at administrere medicin. Samtidig giver systemmet behandlerne adgang til patienternes prognose, statistik, mønster analyse, risiko og sporing af tidlig advarselstegn.

 

 

Systemet testes og evalueres, og en endelig business case og kravspecifikation vil ligge til grund for beslutning om et eventuelt fremtidigt udbud.

 

Formålet med projektet er, at:

 

- give patienter, der modtager DAT-behandling, en mulighed for at benytte en mobilaplikation i deres behandling, for på den måde at optimere behandlingen og gøre det individuelle arbejde mellem terapisessionerne mere fleksibelt, smidigt og let tilgængeligt i forhold til det nuværende system med papir

- spore tidlige advarselstegn

- afprøve en mobilløsning på patienter med personlighedsforstyrrelser

- koble forskning på testforløbet for at opnå klinisk evidens.

 

.

Vil du høre mere om DAT-projektet?

 

Du er velkommen til at kontakte projektleder

 

Jesper Lakman

Tlf: 81 71 29 00

Mail: jelak@regionsjaelland.d

Samarbejdspartnere

Psykiatrien Syd Vordingborg/Næstved

og Monsenso.

 

Referater mv. om udviklingen af projektet kan rekvireres ved henvendelse til projektlederen